● ...
● ...
 
ليست قيمت محصولات گرمائي ظريف از تاريخ 15/1/88
رديف
نوع محصول
مدل
طرح
قيمت كارخانه
1
بخاري گازي ظريف با شير ولومي
700A
معمولي گرافيك
714/000
2
بخاري گازي ظريف با شير ولومي
120C
معمولي لعابي
920/000
3
بخاري گازي ظريف با شير ولومي
120C
معمولي گرافيك
960/000
4
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
آذر قديم
معمولي گرافيك
868/000
5
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
آذر جديد
معمولي جديد
880/000
6
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
240 C
گرافيك
1/060/000
7
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
240 C
سراميكي گرافيكي
1/120/000
8
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
240 C
سراميكي گرافيكي
1/108/000
9
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
320
گرافيكي – معمولي
1/208/000
10
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
320
گرافيك – سراميك
1/278/000
11
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
320
گرافيكي – سراميكي با تزئينات مسي
1/478/000
12
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
520
گرافيكي – سراميكي با تزئينات مسي
1/598/000
13
آبگرمكن استوانه اي
600
درب شيشه اي
1/980/000
14
آبگرمكن يخچالي
600
درب شيشه اي
2/100/000
15
آبگرمكن استوانه اي
550
درب شيشه اي
1/780/000
16
آبگرمكن گازي استوانه اي
350
درب شيشه اي
1/580/000
17
آبگرمكن گازي فوري
Z15
درب شيشه اي
1/480/000
18
آبگرمكن گازي فوري چهارگوش
----
درب شيشه اي
1/480/000
 
توضيحات :
1.      به قيمت هاي فوق عوارض اضافه مي گردد.
2.      قيمت هاي فوق درب كارخانه مي باشد.
3.      كليه هزينه ها و مسئوليت حمل آنها به عهده خريدار مي باشد.
4.      درصورت نصب ODS با سنسور حرارتي برروي هر بخاري 000/50 ريال به قيمت هاي كارخانه اضافه مي گردد.
5.      تذكر مهم : ضمانت نامه كالاي ظريف فقط در صورت نصب سرويسكار مجاز كارخانه و يا سرويس كاران مجاز و داراي پروانه رسمي قابل اجرا مي باشد.

افزودن مطلب ...

ليست قيمت محصولات گرمائي ظريف از تاريخ 15/1/88
رديف
نوع محصول
مدل
طرح
قيمت كارخانه
1
بخاري گازي ظريف با شير ولومي
700A
معمولي گرافيك
714/000
2
بخاري گازي ظريف با شير ولومي
120C
معمولي لعابي
920/000
3
بخاري گازي ظريف با شير ولومي
120C
معمولي گرافيك
960/000
4
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
آذر قديم
معمولي گرافيك
868/000
5
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
آذر جديد
معمولي جديد
880/000
6
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
240 C
گرافيك
1/060/000
7
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
240 C
سراميكي گرافيكي
1/120/000
8
بخاري گازي طرح شومينه ظريف با شير ولومي
240 C
سراميكي گرافيكي
1/108/000
9
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
320
گرافيكي – معمولي
1/208/000
10
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
320
گرافيك – سراميك
1/278/000
11
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
320
گرافيكي – سراميكي با تزئينات مسي
1/478/000
12
شومينه گازي ظريف با شير ولومي
520
گرافيكي – سراميكي با تزئينات مسي
1/598/000
13
آبگرمكن استوانه اي
600
درب شيشه اي
1/980/000
14
آبگرمكن يخچالي
600
درب شيشه اي
2/100/000
15
آبگرمكن استوانه اي
550
درب شيشه اي
1/780/000
16
آبگرمكن گازي استوانه اي
350
درب شيشه اي
1/580/000
17
آبگرمكن گازي فوري
Z15
درب شيشه اي
1/480/000
18
آبگرمكن گازي فوري چهارگوش
----
درب شيشه اي
1/480/000
 
توضيحات :
1.      به قيمت هاي فوق عوارض اضافه مي گردد.
2.      قيمت هاي فوق درب كارخانه مي باشد.
3.      كليه هزينه ها و مسئوليت حمل آنها به عهده خريدار مي باشد.
4.      درصورت نصب ODS با سنسور حرارتي برروي هر بخاري 000/50 ريال به قيمت هاي كارخانه اضافه مي گردد.
5.      تذكر مهم : ضمانت نامه كالاي ظريف فقط در صورت نصب سرويسكار مجاز كارخانه و يا سرويس كاران مجاز و داراي پروانه رسمي قابل اجرا مي باشد.

افزودن مطلب ...